Regulamin zakupów na www.korwin-energy-drink.pl obowiązujący od 01.07.2015 r.


  § 1 Warunki ogólne

Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie korwin-energy-drink.pl (zwanej dalej Stroną www) prowadzona jest przez Gastrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417990, NIP: 701-03-40-468, Regon: 146 099 324; zwaną dalej Producentem przez adres poczty elektronicznej: zamowienie@korwin-energy-drink.pl. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Producenta oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 Oferta

1. Wszystkie towary oferowane przez Producenta są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2. Producent prowadzi obrót detaliczny, prowadzi obrót hurtowy, a realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością Producenta.

4. Zamówione u Producenta towary dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Dostawa” na stronie www.

5. Za zamówione u Producenta towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Płatności” na stronie www.

6. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Producent nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

7. Opisy towarów znajdujące się na Stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą.

8. Nie prowadzimy sprzedaży towarów za zaliczeniem pocztowym, wszelkie płatności odbywają się jako przedpłaty.

9. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych u Producenta towarów Kupujący może skontaktować się z Producentem za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienie@korwin-energy-drink.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu: 795 808 017.

10. Ceny produktów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy, chyba, że w ramach Promocji jest zaznaczone, że Dostawa jest Gratis.

11. Ceny towarów na stronie www oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty sklepów detalicznych.

12. Producent zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

13. Producent zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie czasowe produktów.


§ 3 Składanie zamówień i ich realizacja

1.W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Producenta na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Producenta otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Producent oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie i potwierdza przyjęcie i zaakceptowanie Zamówienia.

3. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości oraz/lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego akceptacji.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia oraz akceptacji zamówienia zostaje zawarta miedzy Producentem a Klientem umowa dotycząca zakupu od Producenta przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione u Producenta produkty oraz dostawę w terminie 5 (pięć) dni od dnia wysłania zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we właściwej wysokości, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 

7. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia Producent informuje na stronie www w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego

9. Producent zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Producent nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia,

- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Producenta przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami.

10. Jeżeli Producent nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (np. incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego opłatę.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Faktura VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

12. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Producenta, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję regulamin i politykę prywatności”. Na podany w formularzu adres mailowy Producent wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta na stronie www. Konto na Stronie www u Producenta zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienie@korwin-energy-drink.pl Producent usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.

§4 Płatności oraz  dostawa produktów

1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar i przesyłkę w jeden z dostępnych sposobów; kartą kredytową; szybkim przelewem internetowym (PayU) lub „przedpłata” tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej DHL. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji PayU lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Producent może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy do w celu zapłaty za złożone zamówienie.

2. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy. Zamówiony przez Kupującego towar Producent wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, bądź przygotowuje do odbioru osobistego w wyznaczonym sklepie na terenie całego kraju.

3. Odbiór zamówień we wskazanych wyznaczonym sklepie na terenie całego kraju nie oznacza, że towary będą sprzedane przez ten sklep. Sprzedawcą pozostaje Producent..

4. Towary wysyłane przez Producenta za pośrednictwem DHL zostają doręczone w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania.

5. Kupujący uiszcza koszty dostawy przesyłki według cennika umieszczonego na stronie www w zakładce „Dostawa”.

6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, nieobecność, odmowa przyjęcia), Producent zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej DHL Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku DHL należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Producentem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

8. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie lub dostarczenie w foliopaku DHL, Producent ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary w ciągu 9 (dziewięciu) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Producent zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 3 (trzy) dnia od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 5 Reklamacje

1. Producent zobowiązany jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z Zamówieniem Kupujący powinien zgłosić Producentowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienie@korwin-energy-drink.pl i telefonicznie pod nr telefonu: 795 808 017 lub pisemnie na adres: Gastrona Sp. z o.o. 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok. 18 i telefonicznie pod nr telefonu: 795 808 017.

2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić telefonicznie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w obecności dostawcy.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w obecności dostawcy zawiadomić o tym Producenta, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Producent nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Producenta usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Producenta.

5. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

6. Jeżeli otrzymane towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Producent wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Producent może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Producent może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Producenta wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Gastrona Sp. z o.o. , 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok. 18.

8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Producenta(karton + wypełnienie).

9. Producent ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

10. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Producent niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Producent nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

§ 6 Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Producenta, Producent zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej reklamacje@aptekagemini.pl i telefonicznie pod nr telefonu: 795 808 017 lub pisemnie na adres Gastrona Sp. z o.o. , 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok. 18 i telefonicznie pod nr telefonu: 795 808 017.

3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

4. Zwrócone towary Producent przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Producenta.

7. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Gastrona Sp. z o.o. , 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok. 18.

8. Producent zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Producent może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Producenta lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Producenta.

9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Producenta (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

10. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów,

- w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Producent informował klienta przy składaniu zamówienia

- w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić.


§ 7 Ochrona danych

1. Producent gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Producent zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.    *     Cennik     *     Kontakt     *     Karta Produktu     *     Regulamin     *     Dostawa     *     Płatności     *